Všeobecné obchodné podmienky (VOP) spoločnosti Trend Hygiena s.r.o.
I. Základné ustanovenia
Tieto VOP upravujú vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, kedy na jednej strane je spoločnosť Trend Hygiena s.r.o.,so sídlom Višňová 463/23 930 12 Ohrady, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, vložka č. 23814/T, ako predávajúci (ďalej len „predávajúci“ ) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „kupujúci“).

Kupujúcim je podnikateľ..
Podnikateľom sa rozumie:
- osoba zapísaná v obchodnom registri,
- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
- osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.
 
Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi VOP a individuálnou zmluvou, má prednosť text zmluvy.
Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito VOP
Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

II. Podmienky spolupráce
Nákup vo firme Trend Hygiena s.r.o. môžu uskutočňovať fyzické osoby alebo podnikateľské subjekty na základe IČO. Registrácia nového zákazníka je možná:

- elektronicky na webovej stránke predávajúceho (www.trendhygiena.sk),
- osobne na prevádzke predávajúceho (Kračanská cesta 38, 929 01 Dunajská Streda).

III. Kontaktné údaje

Sídlo:
Višňová 463/23, 930 12 OHRADY
Prevádzka:
Kračanská cesta 38, 929 01 DUNAJSKÁ STREDA

Pracovná doba (prevádzka):

PO:       09,00 - 12,00       12,30 - 16,00 hod.
UT:        08,00 - 12,00       12,30 - 16,00 hod.
ST:        08,00 - 12,00       12,30 - 16,00 hod.
ŠT:        08,00 - 12,00       12,30 - 16,00 hod.
PI:         08,00 - 12,00       12,30 - 15,00 hod.

Obedňajšia prestávka: 12,00 do 12,30 hod.
SO, NE, štátne sviatky - ZATVORENÉ

IV. Objednávanie tovaru
Kupujúci si môže objednať tovar u predávajäceho:
- telefonicky,
- faxom,
- e-mailom
- elektronicky cez online katalóg.

Objednávka musí obsahovať:
- obchodný názov  kupujúceho,
- IČO, DIČ, meno kontaknej osoby,
- presné pomenovanie objednávaného tovaru a počet ks,
- spôsob odberu.
Ceny za tovar sú účtované, ak nie je dohodnuté inak podľa cenníka platného v deň objednania tovaru,
Za rozdiely v cenách vzniknuté v čase od objednania tovaru do času dodávky tovaru, ak nie je dohodnuté inak, predávajúci neručí.


Upozornenie:

Pretože Trend Hygiena predáva len  tovar, ktorý je určený na ďalší predaj, neposkytujeme služby a záruky ako napr.

- záruka vrátenia peňazí-

- záruka možnosti vrátenia tovaru,

ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi.