EKOLOGICKÝ & HOSPODÁRNY
NANO SILVER SANITIZER
účinný biocídny roztok


ÚVOD
    V súčasnosti nie je hlavným trendom vývoja chemických dezinfekčných prostriedkov vývoj nových  prostriedkov, ale hľadanie spôsobov zintenzívnenie už existujúcich prostriedkov.
    Napríklad u bežne, donedávna používaného 6%-ného roztoku peroxidu vodíka pre účely  sterilizácie a dezinfekcie vyššieho stupňa, sa dnes hľadajú technológie jeho použitia vo forme pary, alebo plynovej plazmy, pre zníženie korozívneho účinku, pri zachovaní alebo dokonca zvýšení biocidnej aktivity. Aktivácia chemických dezinfekčných prostriedkov umožňuje pri minimálnej koncentrácii účinných látok zachovať nebo zosilniť baktericidny efekt pri súčasnom znížení, alebo úplnom vylúčení korózie a deštrukcie ošetrovaných materiálov a tiež značnom znížení toxického vplyvu na človeka. Doba účinností, koncentrácie, teplota a podmienky použitia aktívnych látok, hrajú hlavnú roľu v procese dezinfekčnej úpravy výrobkov zdravotníckeho využitia a sú hlavnými parametrami ktorejkoľvek praktickej metodiky. 
---- Tomuto trendu zodpovedá elektrochemicky aktivovaný roztok – NANO SILVER SANITIZER, pre dezinfekciu, predsterilizačné čistenie a sterilizáciu. Výrobné technológie boli vyvinuté a pre zdravotnícke účely prvý krát použité v Rusku. Východzími komponentmi NANO SILVER SANITIZERU  sú pitná voda a potravinárska soľ, ktorá sa pridáva do vody v koncentrácii najviac 5 g/l.
* Malá celková mineralizácia (v priemere 2,5 - 3,5 g/l) približuje elektrochemicky aktivovaný NANO SILVER SANITIZER, podľa vlastností, k normálnej sladkej pitnej vode, alebo mierne mineralizovanej (minerálnej) vode a zaisťuje jeho ekologickú čistotu. Pri vysychaní na ošetrených plochách sa nevytvára film, nepôsobí efekt absorpcie vlhkosti pórovitými materiálmi, napríklad stenami miestnosti. Do vzduchu sa pri prirodzenom vyparovaní nevylučujú látky, obsiahnuté v roztoku.
* Malá koncentrácia aktívnych látok v elektrochemicky aktivovanom NANO SILVER SANITIZER (v priemere 200 - 300 mg/l), ho činí bezpečným pri kontakte s pokožkou, alebo sliznicou. Umožňuje tiež zabezpečenie celkovej ochrany výrobkov z materiálov, náchylných ku korózii, ako napríklad uhlíková oceľ, pri použití veľmi jednoduchých metód a technických prostriedkov.
* Široké chemické spektrum aktívnych látok (hydroperoxidy, ozón, kyslík, kyslíkové zlúčeniny, chlór), spoločne existujúcich len vďaka  zvláštnej štruktúre elektrochemicky aktivovaného vodného roztoku, spôsobuje jeho vysokú baktericidnú, sporocidnú a virulicidnú aktivitu, v spojení s výbornými čistiacimi vlastnosťami.
* Relatívne krátka doba zachovania najvyššej sporocidnej a virulicidnej aktivity (do 5 dní), a tiež jej rýchla strata pri použití (v priebehu účinkovania) robí elektrochemicky aktivovaný NANO SILVER SANITIZER ekologicky bezpečným a po jeho aplikácii nie je potrebné vykonávať neutralizáciu.


----  V tabuľke sú uvedené charakteristiky NANO SILVER SANITIZERU, v porovnaní s dezinfekčnými prostriedkami, bežne používanými v zdravotníctve. 

---- Súbežne s vytváraním nových technických systémov sa rozvíjajú a zdokonaľujú metodiky použitia elektrochemicky aktivovaného NANO SILVER SANITIZER a katolytu, nie len  v zdravotníctve, ale i v iných oblastiach, napríklad pre dezinfekciu pitnej vody, vody v plaveckých bazénoch, komunálnych a priemyslových odpadových vôd, dezinfekciu a umývanie v potravinárskom priemysle, veterinárstve a živočíšnej výrobe.

Vzhľadom k výsledkom experimentálnych výskumov aktivity NANO SILVER SANITIZERU sú hlavnými tieto faktory:
* Elektrochemicky syntetizované oxidanty. Tieto zlúčeniny pri skladovaní prechádzajú radom štruktúrno-energetických a chemických zmien. Ich stabilita v NANO SILVER SANITIZER je závislá na celkovej koncentrácii metastabilných produktov elektrochemických reakcií a na vzťahu koncentrácie jednotlivých metastabilných produktov elektrochemických reakcií. Tie z nich, ktoré sa nachádzajú v roztoku v katalyticky významných koncentráciách (napríklad ?2O2), rýchlo miznú v dôsledku svojej úlohy iniciátorov rôznych chemických reakcií. Hlavné aktívne prvky sú relatívne rezistentné a pri správnom skladovaní majú schopnosť pretrvávať v NANO SILVER SANITIZER dlhú dobu. Po skončení doby relaxácie NANO SILVER SANITIZERU prechádzajú z elektrochemicky aktívneho do neaktívneho stavu, strácajú katalytickú aktivitu a môže byť použitý už len pre účely bežnej dezinfekcie, ale nie pre dezinfekciu zdravotníckych výrobkov. 
* Elektricky nabité mikro bubliny elektrolýznych plynov, stabilizované nekompenzovanými elektrickými nábojmi, sústredenými na hranici fáz "plyn - tekutina". Veľkosť mikro bublín kolíše v rozmedzí od 0,1 do 60 µm, ich koncentrácia môže dosahovať 106 ml/l. Definícia "mikro bubliny" pri malej veľkosti týchto elektricky aktívnych narušení prostredia, nemôže byť určená vzhľadom k tomu, že v pozorovaných objektoch neexistuje presná hranica fáz "plyn - tekutina". Napríklad, japonskí vedci definujú podobné narušenie prostredia malej veľkosti ako klastre. V NANO SILVER SANITIZER sú mikro bubliny rovnomerne rozdelené v celom objeme a zachovávajú sa po dobu 20 až 150 hodín (v závislosti na veľkosti iných fyzikálno-chemických vlastností roztoku). Mikro bubliny sú elektricky a chemicky aktívnymi komponentmi a môžu zohrať úlohu katalyzátorov a inhibitorov redox reakcií. Vzhľadom k tomu, že v NANO SILVER SANITIZER sú mikro bubliny zastúpené plynmi, vznikajúcimi počas anódnych a katódnych procesov, aktívne komponenty NANO SILVER SANITIZERU predstavujú medzi sebou spojené red-ox páry, čím sa zvyšuje celková virulicídna, sporocídna a baktericídna schopnosť NANO SILVER SANITIZERU. 
* Nevyvážená štruktúra NANO SILVER SANITIZERU podmienená štatistickou interakciou atomo - molekulárnych častíc po elektrochemickej premene, pre ktorú je charakteristické najbližšie okolie vybranej častice, je spôsobená prirodzenou interakciou medzi časticami a stupňom ich interakcie. 
---- 

VLASTNOSTI  NANO SILVER SANITIZERU
---- NANO SILVER SANITIZER je bezfarebná číra tekutina. NANO SILVER SANITIZER obsahuje viac ako 4 g/l chloridu sodného, majú zápach podobný zápachu chlórovanej vody v plaveckých bazénoch. NANO SILVER SANITIZER s obsahom chloridu sodného od 3 do 4 g/l, má zápach podobný zápachu chlórovanej pitnej vody a NANO SILVER SANITIZER obsahujúci menej ako 2 g/l chloridu sodného nemajú žiadny zápach. 
NANO SILVER SANITIZER má v danej triede minimálnu toxicitu, ktorá sa ešte znižuje pri znížení koncentrácie chloridu sodného vo východzom roztoku, alebo pri znížení obsahu oxidantov. 
---- NANO SILVER SANITIZER pri koncentrácii chloridu sodného od 0,5 do 0,3% a obsahu oxidantov od 0,05 do 0,04%, nespôsobuje pri jednorázovom miestnom pôsobení podráždenie pokožky. Pri opakovanom pôsobení môže spôsobiť suchosť pokožky a alergickú reakciu. Vdýchnutie NANO SILVER SANITIZERU s obsahom oxidantov 0,02% a celkovou mineralizáciou 0,25 - 0,35% nespôsobuje podráždenie dýchacích orgánov ani očí. NANO SILVER SANITIZER s obsahom oxidantov 0,05%  a viac vyvoláva podráždenie dýchacích orgánov a očí. NANO SILVER SANITIZER s obsahom chloridu sodného vo východzom roztoku nižším, ako 0,25%, má veľmi slabo vyjadrený komplex vlastností určujúcich parametre silnej toxicity v porovnaní s NANO SILVER SANITIZER, pripraveným z viac koncentrovaných  východzích roztokov. 
---- Aktivovaným, je NANO SILVER SANITIZER jedine v dobe relaxácie, čo je čas v priebehu ktorého prebiehajú samovoľné zmeny jeho fyzikálno-chemických parametrov, katalytické a biokatalytické aktivity. Po skončení doby relaxácie, môže byť koncentrácia kyslíkových zlúčenín chlóru v NANO SILVER SANITIZER zachovaná blízko počiatočnej úrovne, a v niektorých prípadoch sa môže dokonca i zvyšovať. Tento ukazovateľ však nie je rozhodujúcim pre hodnotenie stupňa metastability. Takým ukazovateľom pre NANO SILVER SANITIZER je jeho biocídna aktivita, podmienená jeho katalytickými (biokatalytickými) vlastnosťami a je určovaná pomocou známych mikrobiologických skúšok. 
---- NANO SILVER SANITIZER je možné skladovať v hermeticky uzavierateľnej sklenenej alebo plastovej nádobe ľubovoľného objemu, pri izbovej teplote, na mieste chránenom pred slnečným svetlom. Skladovanie NANO SILVER SANITIZER  pri nízkych teplotách, alebo v zmrazenom stave, predlžuje jeho dobu relaxácie, čím sa zväčšuje i doba zachovania jeho najvyššej biocidnej aktivity. 
---- Doba zachovania najvyššej aktivity NANO SILVER SANITIZERU s obsahom chloridu sodného vo východzom roztoku viac ako 3 g/l je 5 dní, NANO SILVER SANITIZER s obsahom chloridu sodného vo východzom roztoku od 2 do 3 g/l – najviac 3 dni, a pri obsahu chloridu sodného menšom ako 2 g/l – maximálne 24 hodín od momentu výroby. 
---- Pri ohriatí do 40°? biocídna aktivita NANO SILVER SANITIZER stúpa o 30 - 100%, čo je spôsobené kombinovaným účinkom chemických a teplotných faktorov. Pri ďalšom ohriatí do 80°? prebieha pomalé zníženie biocidnej aktivity NANO SILVER SANITIZERU, tzn. že NANO SILVER SANITIZER  s teplotou okolo 80°? má približne rovnaký biocidný účinok, ako čerstvo vyrobený NANO SILVER SANITIZER s rovnakou koncentráciou oxidantov pri 20°?. Varením biocídna(sporocídna) schopnosť NANO SILVER SANITIZERU rýchle mizne.  Za prítomnosti znečistenia organického pôvodu (krv ai.) sa dezinfekčná schopnosť NANO SILVER SANITIZERU znižuje. 
---- Elektrochemicky aktivovaný NANO SILVER SANITIZER má univerzálne spektrum antimikrobnej účinnosti, tzn. má ničivé účinky na všetky veľké systémové skupiny mikroorganizmov (baktérie vr. mykobaktérií tuberkulózy; vírusy, vrátane vírusov - pôvodcov detskej obrny a hepatitídy ?, ?, ?; huby, spóry a  prvóky), nespôsobuje pri tom škody tkanivovým bunkám človeka a iným vyšším organizmom, tzn. somatickým živočíšnym bunkám mnohobunečného systému.
---- Tento jav je spôsobený zásadnými rozdielmi v stavbe a v životných podmienkach týchto foriem života. Bunky vyšších organizmov v procese životnej činnosti, napríklad pri oxigenóznych reakciách fungovania cytochrómu R-450, počas fagocytózy, pri adhézii a znehybnení mikróbnych buniek, produkujú a používajú celý rad vysoko aktívnych oxidantov. Tieto bunky majú silný chemický systém ochrany proti oxidantom, brániacim toxickému vplyvu podobných látok na životne dôležité bunečné štruktúry. Antioxidačné vlastnosti somatických buniek sú spôsobené prítomnosťou silnej trojvrstvej lipoproteinovej blany, ktorá obsahuje dienové konjugáty s elektron-donornými vlastnosťami. Mikroorganizmy počas svojej životnej činnosti neprodukujú podobné látky a nemajú efektívne systémy ochrany proti oxidantom, preto elektrochemicky aktivované biocídne roztoky sú pre ne vysoko toxické. Biocídne látky v elektrochemicky aktivovanom NANO SILVER SANITIZER, nie sú toxické pre somatické bunky človeka, pretože sú zastúpené oxidantmi podobnými tým, ktoré produkujú bunky vyšších organizmov. 
---- Medzi ostatné faktory vysokej antimikróbnej aktivity NANO SILVER SANITIZER patria nasledujúce:
 Nízka mineralizácia NANO SILVER SANITIZER a jeho zvýšená schopnosť hydratácie, v dôsledku zväčšenia priepustnosti bunečných stien a membrán, vytvárajú podmienky pre intenzívny osmotický prenos oxidantov do vnútrobunečného prostredia. Osmotický prenos oxidantov cez blany a membrány mikróbnych buniek je omnoho intenzívnejší, než prenos cez membrány somatických buniek, vzhľadom k podstatne rozdielnemu gradientu daných typov buniek. Zrýchlenému elektroosmotickému prenosu oxidantov do bakteriálnych buniek napomáhajú početné elektricky nabité mikrobubliny elektrolýznych plynov, ktoré vytvárajú v zónach styku s biopolymérmi, silné lokálne elektrické polia s vysokým stupňom nesúrodosti. 
---- Prítomnosť elektrolýznych plynov v anolyte, rozdielnych podľa chemického zloženia a fyzikálnych vlastností oxidantov zbavuje mikroorganizmy dokonca i čiastočnej možnosti adaptácie a zaručuje vysoký biocídny efekt i pri nízkych koncentráciách. 
---- A preto ideologický základ výroby a použitie NANO SILVER SANITIZER, ako aj iných elektrochemicky aktivovaných biocídnych roztokov, spočíva v maximálne cieľavedomom využití základných rozdielov živých organizmov mikro a makrobiologického sveta.